روح مکاشفه

روح القدس و جلال خدا

(قسمت اول )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح القدس و جلال خدا

(قسمت دوم )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

رابطه دوطرفه با روح القدس 

(قسمت سوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 تجربه روح القدس،مشارکتی متفاوت

(قسمت چهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح غیرت

(قسمت پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

برتری رابطه در روح 

(قسمت ششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

معنای واژه روح القدس

(قسمت هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح حیات

(جلسه هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بدون روح خدا غیر ممکن است

(جلسه نهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تولد کلیسا

(جلسه دهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح قوت

(جلسه یازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چرا ما احتیاج داریم که به قوت روح زورآور شویم؟

(جلسه دوازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دلایل نیازبه قوت روح القدس 

(جلسه سیزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

زندگی در قوت روح

(جلسه چهاردهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ایمان ازطریق ریمای روح القدس

(جلسه پانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دلایل نیاز به روح مکاشفه

(جلسه شانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای مکاشفه ای (تشخیص ارواح)

(جلسه هفدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آزادی در روح القدس

(جلسه هجدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای مکاشفه ای( کلام علم

(جلسه نوزدهم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای مکاشفه ای (کلام حکمت

(جلسه بیستم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فلسفه وحکمت 

(جلسه بیست ویکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مذهب آمیخته ای ازفلسفه و حکمت

(جلسه بیست و دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عملکرد روح خدا از طریق عطایای قدرتی

(جلسه بیست وسه)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net

عطای شفا

(جلسه بیست وچهار)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح نظم وشفا

(جلسه بیست وپنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح خدا،ملکوت وشفا

(جلسه بیست و ششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مسح شدن نبی،کاهن وپادشاه

(جلسه بیست وهفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

منابع پیغام های نبوتی

(جلسه بیست وهشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح نبوت

(جلسه بیست ونهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح نبوت قسمت دوم

(جلسه سی ام)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ارمیای نبی

(جلسه سی ویکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شش ماموریت نبی قسمت اول

(جلسه سی دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شش ماموریت نبی قسمت دوم

(جلسه سی وسوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ارمیای نبی وروح نبوت

(جلسه سی و چهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net

ارمیا و روح نبوت

(جلسه سی و پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

موسی و روح نبوت

(جلسه سی و ششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح هدایت ورهبری قسمت اول

(جلسه سی و هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح هدایت و رهبری قسمت دوم

(جلسه سی و هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح هدایت و رهبری قسمت سوم

(جلسه سی و نهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هدایت روح القدس از طریق روح ما

(جلسه چهلم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هدایت روح القدس در روزهای سخت زندگی

(جلسه چهل ویکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

خوبی یا اراده خدا

(جلسه چهل و دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 سکوت،بله و نه؛کدامیک از روح القدس است؟

(جلسه چهل و سوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عبور از سختی ها در انجام اراده خدا

(جلسه چهل وچهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

استراحت و آرامی یافتن در حضورخدا

(جلسه چهل و پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بدون پیش فرض در حضور خدا

(جلسه چهل و ششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دعای در روح

(جلسه چهل و هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جنگ در روح

(جلسه چهل و هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net