شاگردی به سبک رابی

 رابطه يک شاگرد يهودی با استادش

( جلسه اول )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 رابطه شاگردان با عيسا

( جلسه دوم )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نشانه های شاگرد بودن1

( جلسه سوم )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نشانه های شاگرد بودن2

(جلسه چهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

غیرت شاگرد و ثمردهی 1

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

غیرت شاگرد و ثمردهی 2

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

غیرت شاگرد و ثمردهی3

(جلسه هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تفاوت خادم و غلام

(جلسه هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ایمان چیست؟

(جلسه دهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ایمان یک شاگرد یهودی

(جلسه یازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فرق ایمان با دیدار

(جلسه دوازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

منابع دریافت پیغام خدا

(جلسه سیزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نبی و نبوت

(جلسه چهاردهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تفاوت طمع و رجا

(جلسه پانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت ضعف وقوت خودمان وشیطان

(جلسه شانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

همکاری وجدان با خدا ونفس باشیطان قسمت اول

(جلسه هفدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

همکاری وجدان با خدا ونفس باشیطان قسمت دوم

(جلسه هجدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جایگزینی فکرمسیح به جای فکر نفسانی قسمت اول

(جلسه نوزدهم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جایگزینی فکرمسیح به جای فکر نفسانی قسمت دوم

(جلسه بیستم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آزمودن نبوت ها وپیغام ها قسمت اول

(قسمت بیست ویکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آزمودن نبوت ها وپیغام ها قسمت دوم

(جلسه بیست و دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت وسوسه:هوشیاری وبیداری

(جلسه بیست وسوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت وسوسه: دعوت به معامله وخودفروشی قسمت اول

(جلسه بیست وچهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت وسوسه:دعوت به معامله وخودفروشی قسمت دوم

(جلسه بیست وپنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فرق بین وسوسه، اسارت ودیوزدگی قسمت اول

(جلسه بیست وششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فرق بین وسوسه،اسارت، دیوزدگی قسمت دوم

(جلسه بیست وهفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 فرق بین وسوسه،اسارت ودیوزدگی قسمت سوم

(جلسه بیست وهشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت وسوسه:هویت کاذب وفریب های شیطان قسمت اول

(جلسه بیست ونهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت وسوسه :هویت کاذب وفریب های شیطان قسمت دوم

(جلسه سی ام)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت وسوسه:هویت کاذب وفریب های شیطان قسمت سوم

(جلسه سی و یکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

وسوسه در محیط فتنه – قسمت اول 

(جلسه سی و دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

وسوسه در محیط فتنه – قسمت دوم

(جلسه سی و سوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

وسوسه در محیط فتنه

(جلسه سی و چهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

افراد وسوسه کننده،نفس،جاذبه دنیا قسمت اول

(جلسه سی و پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

افراد وسوسه کننده،نفس،جاذبه دنیا قسمت دوم

(جلسه سی و ششم)

آلمان با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

افراد وسوسه کننده،نفس،جاذبه دنیا قسمت سوم

(جلسه سی و هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت ابزار و کانالهای ورودی وسوسه قسمت اول

(جلسه سی و هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت ابزار و کانالهای ورودی وسوسه شناخت ضعفها قوتها قسمت دوم

(جلسه سی و نهم)

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

انگیزهٔ وسوسه،شناخت ابزار شناخت محیط و شناخت ضعفها قسمت سوم

(جلسه چهلم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ورود وسوسه و مقابله با آن از طریق افکار مسیح

(جلسه چهل ویکم)

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

حمله به وسوسه از طریق افکار مسیح

(جلسه چهل ودوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

راههای مقابله با وسوسه -بازگشت به اقتدار قسمت اول

(جلسه چهل وسه)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

راههای مقابله با وسوسه-بازگشت به اقتدار قسمت دوم

(جلسه چهل وچهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

راههای مقابله با وسوسه قسمت اول

(جلسه چهل و پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

راههای مقابله با وسوسه قسمت دوم

(جلسه چهل وششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

استفاده از اسلحه های جنگ روحانی

(جلسه چهل وهفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

استفاده درست از اسلحه های جنگ روحانی

(جلسه چهل وهشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی(کمربند راستی-1

(جلسه چهل و نه

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی(کمربند راستی-2

(جلسه پنجاهم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی(جوشن عدالت-1

(جلسه پنجاه و یکم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی(جوشن عدالت-2

(جلسه پنجاه و دوم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی(جوشن عدالت

(جلسه پنجاه وسوم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی(جوشن عدالت-4

(جلسه پنجاه و چهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی (نعلین انجیل سلامتی

(جلسه پنجاه و پنجم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی (سپر ایمان-1

 

(جلسه پنجاه و ششم

آلمان با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی (سپر ایمان قسمت دوم

(جلسه پنجاه و هفتم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی (سپر ایمان قسمت سوم

(جلسه پنجاه و هشتم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه های جنگ روحانی (کلاه خود نجات – شمشیر روح

(جلسه پنجاه و نهم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net