شفا آزادی

 چرا شفا ؟ چرا آزادی

(جلسه اول)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت شيطان و دنيای تاريکی 

(جلسه دوم )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

سلسله مراتب ديوها در دنيای تاريکی و طريق اسير شدن يک انسان 

(جلسه سوم) 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت لعنتهای ارثی درانسان

(جلسه چهارم) 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 خوابها، رويا ،پيشدانيها و قدرتهای مافوق طبيعی قبل از ايمان 

(جلسه پنجم )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

راستی دربرابرفريب و دروغ  (واقعيت يا حقيقت ؟ کداميک 

(جلسه ششم) 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت لعنتهائی که از طريق نبخشيدن می آيد 

(جلسه هفتم )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنتهائی که از طريق طردشدگی می آيد

(جلسه هشتم) 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت لعنتهای که ازطريق نااطاعتی می آيد 

(جلسه نهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چگونه شخصی اسيرميشود ؟

(جلسه دهم )

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شکستن لعنتهای نسلهای اجدادی ؟

(جلسه يازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net