شناخت دنيای تاريکی

 شناخت دنيای تاريکی ) چرا شفا و آزادی ؟)

( جلسه اول )

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چگونگی خلقت فرشتگان

( جلسه دوم )

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

سقوط لوسيفر

( قسمت سوم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فرق خلقت انسان و فرشتگان

( قسمت چهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آسمان دوم،چاه هاویه،تختها و ریاسات

(قسمت پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شبیه سازی شیطان

(جلسه ششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت دنیای تاریکی-خدای پیش دان و اسامی شیطان

(جلسه هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چرا انسان هدف شیطان است؟

(جلسه هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دیوها در کتاب مقدس

(جلسه نهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دیوهادرکتاب مقدس قسمت دوم

(جلسه دهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دیوها در کتاب مقدس قسمت سوم

(جلسه یازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چهار مرحله حمله روح های پلید به یک شخص

(جلسه دوازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نظام وسلسه مراتب

 

(جلسه سیزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دیوها به چه کسانی حمله می کنند قسمت اول

(جلسه چهاردهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net

دیوها به چه کسانی حمله می کنند قسمت دوم

(جلسه پانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دیوها به چه کسانی حمله می کنند قسمت سوم

(جلسه شانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح طمع قسمت اول

(جلسه هفدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روح طمع قسمت دوم

(جلسه هجدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

گرایش به فیلم های ترسناک

(جلسه نوزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بی اعتنایی به هدایت روح القدس

(جلسه بیستم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

افکار خودراتغییر دهید

(جلسه بیست ویکم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مفهوم وقدرت فریب

(جلسه بیست ودوم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نیکویی وحق انتخاب

(جلسه بیست وسوم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنت جادوگری وفالگیری قسمت اول

(جلسه بیست وچهارم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنت جادوگری وفالگیری قسمت دوم

(جلسه بیست وپنجم)

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنت جادوگری وفالگیری قسمت سوم

(جلسه بیست وششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنت افسون و هیپنوتیزم

(جلسه بیست وهفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنت الکل،تلپاتی،حس ششم ویوگا

 

(جلسه بیست وهشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آگاهی فالگیرها،جن گیرها،هیپنوزها وغیره از کجاست؟

(جلسه بیست ونهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

لعنت و تاثیرلعنت

(جلسه سی ام)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

قدرتهایی که شخص از طریق دیوها بدست می آورد

(جلسه سی یکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آیا دعا،جادو و یا نذردیگران بر ما اثری دارند؟

(جلسه سی دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net