ليست هفتگانه عطايا

(جلسه اول)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آيا همه ايمانداران عطايا دارند ؟

(جلسه دوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

من ازکجا بدانم که چه عطایی دارم؟(۱

(جلسه سوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

من از کجا بدانم که چه عطايی دارم ؟ (۲

(جلسه چهارم

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای تجهیزی

(جلسه پنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شناخت عطايای روحانی – طرز استفاده صحیح عطایا در کلیسا

(جلسه ششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آیا بی ایمان نیز می تواند عطایای روحانی داشته باشد؟

(جلسه هفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بزرگترین عطا چیست؟

(جلسه هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بزرگترین عطا چیست؟

(جلسه هشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای خدمتی قسمت اول

(جلسه نهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای خدمتی قسمت دوم

(جلسه دهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای خدمتی قسمت سوم

(جلسه یازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای رسالت قسمت اول

(جلسه دوازدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای رسالت قسمت دوم

(جلسه سیزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای نبوت قسمت اول

(جلسه چهاردهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای نبوت قسمت دوم

(جلسه پانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای حکمت

(جلسه شانزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای علم

(جلسه هفدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطای ایمان

(جلسه هجدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای شفا و معجزه

(جلسه نوزدهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عطایای تمییزارواح،زبانها وترجمه زبانها

(جلسه بیستم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دعوت وخواندگی قسمت اول

(جلسه بیست ویکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دعوت وخواندگی قسمت دوم

(جلسه بیست ودوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دعوت وخواندگی قسمت سوم

(جلسه بیست وسوم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دیدورویا چیست؟

(جلسه بیست وچهارم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مشخصات یک رویای الهی

(جلسه بیست وپنجم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تولد یک رویا قسمت اول

(جلسه بیست وششم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تولدیک رویا قسمت دوم

(جلسه بیست وهفتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مشخصات رویایی که ازخداست

(جلسه بیست وهشتم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اهمیت هدف گذاری

(جلسه بیست ونهم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هدف در یک رویا قسمت اول

(جلسه سی ام)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هدف دریک رویا قسمت دوم

(جلسه سی یکم)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net