مراسم پرستشی سال 2017

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده 

08.01.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده

15.01.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده

22.01.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده

29.01.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده

05.02.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايران ، ای سرزمين مهربانی که اکنون دل تو پر از درد شده مسيح ترا شفا دهد

12.02.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

19.02.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

همراه با شام خداوند26.02.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

05.03.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

12.03.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

19.03.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی نوروز96 کليسای عيلام زنده

26.03.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

02.04.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

09.04.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

16.04.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

14.05.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

21.05.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

28.05.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

04.06.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

11.06.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

18.06.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

25.06.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

02.07.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

09.07.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

16.07.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

23.07.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

06.08.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

 

13.08.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

27.08.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

03.09.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

10.09.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

17.09.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

24.09.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

01.10.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

22.10.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

05.11.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

12.11.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

19.11.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

خداوند ترا به عمقها دعوت کرده تا چيزهائی که نديدی و نشنيدی را تجربه کنی

26.11.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زند

10.12.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زند

17.12.2017

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زند

24.09.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net