مراسم پرستشی سال 2014

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

 

21.12.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

14.09.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

پرستش خدا آغاز حکمت است 31.08.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

24.08.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

 

03.08.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

(پنطیکاست)

 

08.06.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده

12.01.2014

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net