مراسم پرستشی سال 2015

مقدس بودن يعنی شبيه خدای قدوس شدن

13.12.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

09.08.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

12.07.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

05.07.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

(رهبرپرستش خواهررزيتا)

07.06.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

24.05.2015

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

(رهبرپرستش خواهررزيتا)

10.05.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

(رهبرپرستش خواهررزيتا)

04.01.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

برنامه ويژه کريسمس2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 

 www.elamalive.net