مراسم پرستشی سال 2016

جلسه عبادتی پرستشی کليسا عيلام زنده

08.01.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net

آيا می دانی آن دردهائی که در زندگی کشيدی برای چه بود ؟

17.01.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

31.01.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

14.02.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

21.02.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چی از خدا ميخواهی؟ جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

06.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

13.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

20.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده.جمعه صليب همراه با شام خداوند

25.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

28.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

10.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

17.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

24.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

05.06.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

12.06.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

همراه با تيم پرستشی کليسای ايرانيان سانيول در کليسای عيلام زنده اِسن – آلمان

26.06.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اگر روح خدا را ميخواهی روی خدا را طلب کن

03.07.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

افتادگان برخيزند چرا که پادشاه جلال آمده

21.08.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در بحرانهای زندگی، فيض رنگارنگ خداوند را طلب کن تا ترا رهائی بخشد

18.09.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

02.10.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شکرگزاری کليدی برای دريافت بيشتر رحمتهای خدا

09.10.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

16.10.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

22.10.2016

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

11.12.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

برنامه کريسمس18.12.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net