موعظه های سال 2013

با مسيح پادشاهی کن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

سال پسندیده

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تو با مسیح عیسی هم اکنون در جایگاه آسمانی هستی! چیز دگر را باور مکن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جزام زندگی تو به فیض خدا شفا مییابد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اززندان فریب آزاد شو

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نبوت فرصت خدا برای تبدیل زندگی است

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اشتباهايت را تکرار مکن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

از جهنم درون آزاد شو

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

قدرت استفاده پرچم در پرستش

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

پرستش احترام حضور خدا است

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

زبان برای شکرگذاری است نه غرغر کردن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ستایش راه رفتن با خداست

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ایمانی از جنس ایمان خدا

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

برخیز و تاجت را بر سر بگذار

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آیا می خواهی از زندان افکار خود آزاد شوی؟

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اینکه مسیح در تو هست آمین ولی آیا تو در مسیح هستی؟

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

(3)زندان افکار 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

(2)زندان افکار

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

(1)زندان افکار

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

(2)افکار مسیح

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای ایماندار درجایگاه اقتدارت بایست

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

پنطیکاست و قدرت نبوت

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

قدرت روزه برای تبدیل شرایط

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هر که صليب خود را بردارد نه صليب عيسا را

(جمعه صلیب)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

سفره خداوند

( برنامه نوروز )

23.03.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بسازيم مذبحی بهر خداوند

( برنامه نوروز )

10.03.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

برکت از خدای پر جلال ؟یا جلال خدای برکت دهنده؟

03.03.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اگر پدر آسمانی هست آنکه هست پس تو باش آنکه بايد باشی

24.02.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

قدرت خون مسیح و دريافت شفا در عشاء ربانی

17.02.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اطاعت و برکت خواهر برادر دوقولو هستند

10.02.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

تو شاهزاده مسح شده در پادشاهی پدر هستی

03.02.2013

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در طوفانهای زندگی

27.01.2013

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

سال پسندیده

(یوبیل)

06.01.2013

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net