موعظه های سال 2014

زیر نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شيطان در اين فکر است که چطور ترا از ملکوت خدا بیرون کند

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دلم مشتاق دیدار توهست ای خداوند

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اجازه نده شیطان تاج و ردایت را بدزدد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زیر چترت بپذیر

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

صاحب اقتدار صاحب مسح

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آنكه‌ زير ستر حضرت‌ اعلی‌ نشسته‌است‌، زیر سایه قادرمطلق‌ ساكن‌ خواهد بود

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فکر ميکنی زير اقتدار کی هستی ؟ خدا یا شیطان؟ چون سومی وجود ندارد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جنگ نیکوی ایمان کن تا شیطان از تو بگریزد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

!شیطان به زیر افکنده شد. به زیر پایهایت نظر کن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هللویا ، عیسی کلید جهنم را پس گرفته

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در نام عیسی قدرت داری دروازه های جهنم را ببندی

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

پرستش خدا آغاز حکمت است

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

!همچون خدا سخن بگو

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در جنگ با ابلیس از فیض خدا تجهیز شو

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

با ابلیس مقاومت کن تا از تو بگریزد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شما را اقتدار بخشیدم تا اعمال ابلیس را باطل کنید

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری-موعظه پنطیکاست- بایست و در روح خدا فرمانروا باش

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در اقتداری که به فیض یافتی بایست و حکم کن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای نبی وای پادشاه وای کاهن مسح خدا را هر روزه بپوش

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

برای انجام هر کاری با شریک خود مشورت کن (شراکت روح القدس)

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فیض رنگارنگ خداوند

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

به آرامی خدا داخل شو

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

این پادشاه مصلوب ، پادشاهی مقتدراست

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

عیسی قربانی کامل و پسندید

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

به ایمان و فیض خالق نیکویی باش

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فیض مسیح ما را لایق ملاقات با خدا میکند

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کورش به که ایمان داشت؟

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فیض من تو را کافیست ، چون قوت من در اطاعت تو کامل میگرد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

خدا به فروتنان فیض و قوت عطا می کند

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

وقتی روح القدس برتوآید،زندگی طبیعی تو به زندگی مافوق طبیعی تبدیل می شود

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

خداوندا بیا پادشاهی خود را در قلبم بنا کن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

هر قوتی که از آن عیسی هست به فیض برای تو هم هست

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

خدا طالبان فیض را فیض عطا می کند – آیا فیض خدا را روزانه میگیری؟

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فیض خدا غیرممکن را ممکن میسازد

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جام خود را از شراب آسمانی پر ساز

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

زندگی ما با باورهایمان عوض می شود نه با آرزوهایمان

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

فیض من تو را کافیست.. تا قوت بیابی و ادامه دهی

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

چون روح القدس بر تو آید ، قوت خواهی یافت

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net