موعظه های سال 2015

کشیش سیامک زرگری – کلمه در ما جسم پوشد تا مسيح ديده شود

27.12.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند 

20.12.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

15.11.2015

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان 

:با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

18.10.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خدايا چرا دعای مرا نمي شنوی؟ مشکل من کجاست ؟

04.10.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – قلبی موافق قلب خدا

06.09.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چگونه دعا کنم که آسمان برای من باز شود؟

23.08.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – من که در مسيح عادل هستم ، چرا دعايم در عمل قوت بسيار نداره ؟

16.08.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – صلیب کلید ایستادن در جایگاه اقتدار است

09.08.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – تاکتیکهای جنگ روحانی

19.07.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – نگاهی به زندگی روت

12.07.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – تاکتیک‌های جنگ روحانی 

05.07.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – آيا می د انی جهنم دوم کجاست ؟

21.06.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – به خدا ( پسر) نزدیک شوید تا ابليس از شما بگريزد

14.06.2015

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

به خدا ( پدر ) نزدیک شوید تا شیطان از شما بگریزد

07.06.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

24.05.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

به خدا چگونه نزديک شوم تا ابليس از من بگريزد ؟

17.05.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جنگ بی صدا پیروزی پر صدا

10.05.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه جنگ روحانی: سپر ایمان.کلاهخود نجات.شمشیر روح

 

03.05.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اسلحه جنگ روحانی- نعلين انجيل سلامتی

 

19.04.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

حمله به هویت و قلب تو شده سلاحت را بردار

 

12.04.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

روز هفتم شبت (سبت) خداست – عیسی تو را بر تخت خود نشانید

05.04.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جمعه پاک – شامگاه بود و عیسی نان را پاره کرد و گفت

03.04.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کوروش بخواب زیرا یهوه خدای تو بیدار است

22.03.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در روزهای شریر خداوند پشت پهلوانان می ایستد نه پشت قهرمانان

15.03.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای فرمانده برخيزوقت جنگ است

08.03.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

در هنگام حمله به پناهگاه برو

01.03.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

شکرگزاری در عمل قوت بسیار دارد

15.02.2015

 

آلمان با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

میخواهم دوست تو باشم ای خدا و بابایم

08.02.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای خدا تو بابای من هستی

01.02.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

به عمق های پدرت که در آسمان است وارد شو

18.01.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

  اگر عادلی پس دعای تو در عمل قوت بسیار دارد

11.01.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 آیه سال – دعای ایمان در عمل قوت بسیار دارد

04.01.2015

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net