موعظه های سال 2016

شناخت خدای کريسمس – شناخت خدای تثليث است

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

موعظه ) 7 تاج ايماندار- قسمت سوم)

18.12.2016

برنامه کريسمس

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 موعظه ) 7 تاج ايمان دار- قسمت دوم)

11.12.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

موعظه مسيح روی صليب تاج ترا از شيطان پس گرفت – قسمت اول

27.11.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

  تو را در راه اريحا چکار است ؟ برگرد به اورشليم

20.11.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 

www.elamalive.net 

دعا بهمراه روزه غير ممکن ها را ممکن ميکند

06.11.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 موعظه  روزه قوتی برای شکستن زنجيرهای اسارت

31.10.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

موعظه قدرت و مسح در پادشاهی خدا چون مردان و زنان خدا ميخواهی در روزه بيايست

22.10.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

  جايگاه فرزندان در پادشاهی خدا

16.10.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 پيغام پرستشی شکرگزاری کليدی برای دريافت بيشتر رحمتهای خدا

09.10.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

بيائيد ديوارها را بازسازی کنيد تا دراورشليم خانواده در امنيت باشيد

02.10.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 اقتدارزنان در پادشاهی خدا

25.09.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

نقش زنان و مردان ايمان در پادشاهی خدا

18.09.2016

 

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

جايگاه و اقتدار مردان ايمان در پادشاهی خدا

 

28.08.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

آيا پادشاه جلال را می شناسی؟ او که ترا دعوت کرده تا با او پادشاهی کنی

21.08.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 پسر خدا ، انسان شد تا 3 تا کليد مرگ ، گورو جهنم را از شيطان پس بگيرد

24.07.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دعا مجوز قانونی دادن به آسمان برای دخالت در زمين است

17.07.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اگر باور داری که تو برگزيده خداوند هستی پس اينرا گوش کن

19.06.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار، ميزان اقتدارتوبعنوان يک شاهزاده خدا در ميزان حکمت توست

12.06.2016

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار آيا می دانی مسح شده ای که پنج تا کار انجام بدهی

05.06.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار تو شاهزاده خدا هستی پس ازپادشاهی پدر محافظت کن

29.05.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار مسح ردای ايليا برای اليشع همچون مسح ردای عيسا برای توست

22.05.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اگر ميخواهی همچون اليشع باشی پس بدنبال ايليا راه برو

08.05.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

پنطيکاست يعنی شروع زندگی مافوق طبيعی با مسح روح القدس

15.05.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار جايگاه و سهم تو در پادشاهی خدا کجاست آيا می دانی ؟

01.05.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايلی ايلی لماسبقتنی ای خدا ای خدا چرا مرا تنها گذاشتی

25.04.2016

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دريافت مسح پادشاهی ، نبوت و کهانت برای تو ای ايماندار

24.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار قبل از اينکه دنيای تاريکی برای توتصميم بگيرد تو برای او تصميم بگير

17.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار اگر مسح پادشاهی ميخواهی در عدالت قدم بردار

10.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

به آرامی خدا وارد شو تا به خوشی روح القدس زندگی کنی

03.04.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايرانی منتظر بمان برکت 1000 نسل از کوروش مسح شده خداوند در راه است

20.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ايماندار بدانکه شيطان و ارواح پليد مسح پادشاهی تو را در دنيای روحانی ميبينند

13.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

اورشليم شهر خداوند

06.03.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای ايرانی ای ايماندار ای مرد و زن خدا ترا اينجا چکار است ؟

28.02.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

زندگی ايوب شرح حال يک آدم بدبخت نيست بلکه يک قهرمان ايمان مثل توست

21.02.2016

آلمان با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

خدايا گناه من چيست که زندگی ام مثل ايوب شده پس تو کجائی ؟

14.02.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

از پُری روح تا قوت روح القدس

07.02.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری-آيا می دانی آن دردهائی که در زندگی کشيدی برای چه بود ؟

17.01.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

ای ايرانی تو بدبخت نيستی بلکه شاهزاده مسح شده خداوند هستی

08.01.2016

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net