موعظه های سال 2017

کشیش سیامک زرگری – پيغام نبوتی برای ايران

31.12.2017

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری –اقتدار بستن دوازه های جهنم

  قسمت دوم

17.12.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – اقتدار بستن دروازه های جهنم

 اولين دروازه

10.12.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شناخت دنيای تاريکی واقتدار بستن دروازه های جهنم

19.11.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ستايش اعلام نيکوئی خدا و پرستش اعلام قدوسيت خداست

12.11.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شکرگزاری کليد دسترسی به آسمان

05.11.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی

22.10.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ششمين ستون حکمت

01.10.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – پنجمين ستون حکمت – قسمت دوم – عدالت يعنی بودن در جایی که خدا هم همان جا هست

24.09.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – پنجمين ستون حکمت – قسمت اول – عدالت يعنی ايستادن در جائی که خدا ميخواهد

17.09.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چهارمين ستون حکمت ، در مشورت قدرت بسيار است

03.09.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – سومين ستون حکمت – اعتماد به خدا

27.08.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – دومين ستون حکمت – اطاعت يعنی رفتن زير اقتدار خدا

13.08.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – اطاعت دومين ستون از 7 ستون حکمت

06.08.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – هفت ستون حکمت

16.07.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – حکمت از هر اسلحه جنگی قويتر است

02.07.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – مديريت بحران در جنگهای روحانی – قسمت سوم

25.06.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – مديريت جنگهای روحانی قسمت دوم

18.06.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – مديريت بحران در هنگام جنگ روحانی

11.06.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – آيا تعميد روح القدس را داری ؟

04.06.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – تاکتيک جنگ روحانی – دشمن را بزرگ جلوه نده چون او شکست خورده است

28.05.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – تاکتيک جنگ روحانی- به شرير نقطه ضعف نشان نده

21.05.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ايماندار آيا قوانين دنيای روحانی را ميشناسی ؟

14.05.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چند قانون آسمان برای پیروزی در جنگ روحانی

30.04.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چه روحی ترا هدايت ميکند ؟

23.04.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – موعظه یکشنبه قیام – پيغام پسح پيغام عبور ما از لعنت و دريافت آزادی است

16.04.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – موعظه جمعه صلیب – صليب مسيح کليد آزادی ماست ازاسارتها و لعنتها

14.04.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – آيا ايمانداران لازم است که از لعنتهای خود و اجدادشان آزاد شوند؟

09.04.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – چرا دست به هر کاری ميزنم به نتيجه نمی رسم؟ اين چه لعنتی است ؟

02.04.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – ای کوروش برخيز که خداوند ترا ميخواند

26.03.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – شناخت لعنتهای ارثی و شکستن آنها قبل از هر شروع تازه

19.03.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – قدرت رنجش همچون قلعه محکمی است که شيطان در زندگی ها ساخته

12.03.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – جنگ بر سر ايران نيست ، جنگ بر سر عدن است

05.03.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – اگر دنيای ديدنی تو عوض نمی شود از طريق دنيای روحانی آنرا عوض کن

26.02.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – چرا بعضی زندگيها به زير لعنت رفته و چگونه می توان برکت يافت

19.02.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

شبان خواهر رزیتا زرگری – ايران ، ای سرزمين مهربانی که اکنون دل تو پر از درد شده مسيح ترا شفا دهد

12.02.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – بخشش به ديگران قدرت لعنت روح مامون ( خدای پول ) را در زندگي ات ميشکند

05.02.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – محبت يعنی رو بسوی ديگری داشتن

29.01.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – پرستش ، شکرگز اری و برکت داد ن قدرت هر لعنت را ميشکند

22.01.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده

15.01.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – موعظه پيغام سال  2017 – بيائيد ديوارهای سرزمينمان را بنا کنيم مبادا که فرو ريزد

08.01.2017

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق:

www.elamalive.net