موعظه های سال 2018

کشیش سیامک زرگری – چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟

16.12.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری-در پیروزی عیسا هستیم یا ظفرعیسا؟ درهای شالوم برای ما باز یا بسته خواهدشد 02.12.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شالوم را به زبان اعلام کن تا سلامتی را در خانه ات درو کنی

24.11.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ردای عدالت – نعلین سلامتی – انگشتر پادشاهی کدامیک را داری؟

11.11.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – صلح با خدای تثلیث ترا مسح و اقتدار میبخشد

04.11.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – پنجمین معنی شالوم خدای صلح و سلامتی

28.10.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چهارمین دزدان سبّت

21.10.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – سومين دزدان سبَت به تو خيلی نزديکند آنها را بشناس

14.10.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ردای عيسا يا ردای بارتيمایوس ؟ انتخاب کنید

07.10.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

دعا و نبوت برای ایران

((پیغام))

30.09.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – از سبّت خود مواظبت کن که دزديده نشود

23.09.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چهارمين معنی شالوم – و شناخت دزدان سبت

09.09.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

مراسم ویژه تعمید ، کلیسای عیلام زنده

02.09.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چه کنم تا زندگی من در سَبّت قرار گیرد

26.08.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چهارمين مفهوم شالوم ، خدای آرامی دهنده

19.08.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – بعُد هفتم از 7 بعُد محبت خدا – فيض فرصتی برای بلند شدن افتادگان است

12.08.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – بعُد ششم از 7 بعُد محبت خدا – مفهوم فيض، راستی ، مسح و اقتدار

05.08.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – بعُد پنجم از 7 بُعد محبت خدا

22.07.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چهار بعُد از 7 بُعد محبت خدا

15.07.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – محافظت از خود و مقاومت با ابليس

08.07.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

( پيغام پرستشی )

ايستادن در جلال خدا

01.07.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خدا از تو فقط يکی آفريده و بعد از تو کسی مثل تو نخواهد آمد

24.06.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چقدر مطمئن هستی که خدا ترا دوست دارد ؟

17.06.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شناخت ديو مامون و شکستن قدرت آن

10.06.2018

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری-احترام به مسح معجزه ميکند

03.06.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چگونه برکت بگيرم و برکت باشم ؟ معنی دوم شالوم

27.05.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – پنطیکاست تجربه شخصی با روح خداست نه فقط شنیدن درباره روح خدا

20.05.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – دومين معنی شالوم چيست ؟

06.05.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری -اگر ميخواهی خدا ترا بکار گيرد، بهانه نياراعتماد کن

29.04.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چگونه غولهائی که سر راه ما در پادشاهی خدا می ايستند را شکست دهيم؟

22.04.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شفای قلبهای زخمی

15.04.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – آيا بين خودت و وعدهای خدا فاصله ميبينی ؟

08.04.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – استفاده از قدرت رستاخيز عيسا در جاری شدن مسح خدا در ما ايمانداران

01.04.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری-کليد شکستن قدرت ترس و نا اميدی

11.03.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – قدرت محافظت از شالوم در زندگی

18.03.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شفای قلب رنجيده از آنانيکه اصلاً انتظارش را نداشتی

18.02.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری- برای چه اينقدر ناآرامی ؟

11.02.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری-خداوندا زخمهايم را شفا بده

04.02.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

21.01.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – دعای ايمان يا دعای تسليم ؟ کداميک برای شفا لازم است ؟

14.01.2018

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 کشیش سیامک زرگری – پيغام سال 2018

  شالوم و 5 معنی آن

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net