موعظه های سال 2019

کشیش سیامک زرگری – چگونه مسح مضاعف قدرت شیطان را میشکند

22.12.2019

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چگونه چون الیشع مسح مضاعف یابم

15.12.2019

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری –  یک قدم تا اردن 

01.12.2019

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – هفت کاری که مسح تو را خشک میکند – قسمت پنجم

10.11.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – هفت کاری که مسح تو را خشک میکند – قسمت چهارم

03.11.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 کشیش سیامک زرگری – هفت کاری که مسح تو را خشک میکند – قسمت سوم

13.10.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 کشیش سیامک زرگری – هفت کاری که مسح تو را خشک میکند – قسمت دوم

15.09.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

 کشیش سیامک زرگری – هفت کاری که مسح تو را خشک میکند – قسمت اول

08.09.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – دعا ؛ هفتمین نهر جاری روغن مسح خدا 

01.09.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری –  رویای ایماندار مقتدر – پیغام نبوتی

18.08.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ششمین نهر: جاری شدن مسح از طریق چتر روحانی

04.08.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهر روغن جاری – قسمت چهارم

21.07.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهر روغن جاری – قسمت سوم

14.07.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان 

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهرروغن جاری – قسمت دوم 

07.07.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهرروغن جاری – قسمت اول 

23.06.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – سه راه دریافت مسح 

16.06.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ناگاه آتشی ازآسمان

09.06.2019 

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – ردای سوم و قدرت فروریختن برج بابل 

02.06.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش لوریس اسماعیلیان – در دعا بایست ، زمان خدا به کمال رسیده 

26.05.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – دزدان ردای سوم

19.05.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – سه راه دریافت مسح

12.05.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – درانتظارردای سوم – هفت بعد شخصیت الیشع – قسمت سوم

28.04.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – عهد نمک ومسحی مضاعف – هفت بعد شخصیت الیشع – قسمت دوم

21.04.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – هفت بعد شخصیت الیشع – قسمت اول

14.04.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – الیشع! آیا ایلیای خود را میشناسی ؟

07.04.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – هفت طریق جاری شدن مسح

31.03.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – قانون مسح مضاعف

24.03.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – فصل سوم زندگی ایلیا

17.03.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – حضورخدا یا معجزه خدا؟ انتخاب تو چیست؟

10.03.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – دومین ردا، ردای عیسی

03.03.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – ردای اول ، ردای پدر

24.02.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – فصل تازه ، ردای تازه

17.02.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – چگونه میتوان قدرت شیطان را بست؟

10.02.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده

آلمان با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – روح ایلیا در نبرد با روح ترس ومرگ

03.02.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – روح ایلیا در نبرد با روح ایزابل

27.01.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – روح ایلیا در فصلهای خدا

20.01.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – ردای ایلیا و تشخیص فصل های خدا

13.01.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

 با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net

کشیش سیامک زرگری – پیغام سال 2019 ردای الیشع – دریافت مسحی مضاعف

06.01.2019

کشيش سيامک زرگری – مینیستری عيلام زنده آلمان

با ما در ارتباط باشید از طریق

www.elamalive.net