“با تشکر فراوان از همکاری شما عزيزان که با حمايتهای مالی خود برای نجات ايران و ايرانی و همه فارس زبانان با ما هم خدمت هستيد”

مینیستری عیلام زنده